תיקונים לתקנות התכנון והבנייה - רישוי בנייה

תגיות:
06/03/18בהמשך לעדכון זה, להלן קובץ התקנות שהתפרסם ב- 5.3.18,  בנושא תיקונים לתקנות התכנון והבנייה - רישוי בנייה.

להלן הסבר קצר לתיקונים שבוצעו בתקנות: 

1. תיקון הגדרות אחראי לביקורת על הביצוע ואחראי לביצוע שלד הבניין:

   הבהרה כי אחראי לביקורת על הביצוע ממונה ע"י בעל ההיתר ואחראי לביצוע השלד ממונה
    ע"י הקבלן.
    הבהרה כי אותו אדם אינו רשאי למלא את שני התפקידים בעת ובעונה אחת.

    תיקון להגדרת תנאי הכשירות כך שיתאפשר למהנדסים ואדריכלים רשומים וכן להנדסאים
    למלא את התפקידים האמורים, בכפוף להגבלות שנקבעו בתקנה.

2. תיקון תקנה 18(א) לגבי בניינים בהם לא נדרשת היוועצות עם רשות הכבאות טרם מתן
    היתר, באופן הבא:


    תיקון פסקאות (1) ו-(2) בהתאם לנוסח שהיה בתוקף ערב התקנת תקנות הרישוי בשנת
    2016.

   תיקון פסקה (4) כך שתתאפשר תוספת שטח לדירה כך ששטח הדירה כולל התוספת לא
   יעלה על 140 מ"ר ובנוסף לכך הוספה או הגדלה של גזוזטרא (המוגדרת בתקנות חישוב
   שטחים כמרפסת הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין).

3. תיקון תקנות 42(ב) ו-(ג), 47, 95(א) ו-(ב) כך שייכללו גם התייחסות למצבים בהם הייתה
    הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי הן אינן בסמכות מכון בקרה או שהן
    בסמכות מכון בקרה אך לא נתונה הסמכות לבקר מורשה לעניין גורם מאשר המנוי בסעיף
    158כא לחוק.

4. הוספת תקנה 90א במקום סעיף 16.08א בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה
    (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), לעניין שמירת אחריות קבלן.

5. תיקון תקנה 95(ב) והוספת דרישה לאישור קיום היוועצות עם רשות הכבאות לעניין מתן
    תעודת גמר באותם מקרים בהם נדרשת היוועצות בתקנה 18(א) וקביעה כי פנייה
    להיוועצות שלא ניתן לה מענה תוך 30 יום כמוה כקיום חובת היוועצות.

6. תיקון תקנה 121(ב) ודחיית תחילתן של התקנות הנוגעות להסכמת רשות מקרקעי ישראל
    ליום 1.1.19 לאור משך ההיערכות הנדרש לצורך כך והכנת המערכות הנלוות. 

7. תיקון תקנה 122(ב) והארכת הוראת המעבר לגבי האפשרות לנהל את ההליכים לפי
    תקנות רישוי באמצעות מערכת מקוונת להגשת מסמכים ולניהול תהליכים שלא באמצעות
    מערכת רישוי זמין עד ליום 1.1.19 (חל לגבי ועדות מקומיות מסויימות).

8. תיקונים קלים נוספים:

    תקנה 16(ג) ו-(ז) – טעות סופר.
    תקנה 22(ב) – טעות סופר.
    תקנה 36(ה) – הבהרה כי הרישא "על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד)" מתייחסת
    לעניין הסכמת רשות מקרקעי ישראל.
    תקנה 122(ד) – טעות סופר.

9. תחולת התיקון:

    התיקון לתקנות 18א ו-95(ב)(5) יחול על בקשה למידע שהוגשה החל מפרסום התיקון ועל
    בקשה להיתר שתוגש על פי מידע כאמור.

10. הוראת מעבר:

      אחראי לביקורת על הביצוע או אחראי לביצוע שלד הבניין שמונה לתפקיד לפני פרסום
      התיקון יראו אותו כאילו מתקיימים לגביו תנאי ההגדרה שנקבעו בתיקון. החל מפרסום
      התיקון יש למנות את בעלי התפקיד האמורים בהתאם לתנאים שנקבעו בהגדרות
      החדשות.רחלי אדרי, עו"ד 
מנהלת קשרי ממשלה ורגולציה


חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013