תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון), התשע"ח-2018 דברי הסבר

תגיות:
08/04/18
התיקון מגדיל את הספק המיתקן מ- 50 קילוואט ל- 700 קילוואט וקובע חובת משלוח הודעה 45 יום מראש לרשות הרישוי לגבי התקנת מתקן בהספק העולה על 50 קילוואט.

יובהר כי כל התיקונים שלהלן נכנסים לתוקף מיום פרסום התקנות – 27.3.18:

  1.        הגדלת מגבלת ההספק למתקן פוטו-וולטאי בפטור מהיתר:

תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014, מאפשרות התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי) בפטור מהיתר בניה, ובלבד שהספק המיתקן לא יעלה על 50 קילוואט למבנה. התיקון מגדיל את הספק המיתקן מ- 50 קילוואט ל- 700 קילוואט וקובע חובת משלוח הודעה 45 יום מראש לרשות הרישוי לגבי התקנת מתקן בהספק העולה על 50 קילוואט.

  1.        הוספת פטור מהיתר להתקנת מתקן שידור זעיר. הוספת תקנה 34א:

על פי נתוני משרד התקשורת, התחזיות מצביעות על עליה ניכרת בביקוש לתקשורת סלולרית. הרגולציה כיום לא מבחינה בין מתקני השידור השונים על אף השוני בהספקים, בקרינה ובנראות הסביבתית.

הטכנולוגיה מאפשרת שיפור משמעותי והגדלת קיבולת הרשת הסלולרית באמצעות מתקני שידור זעירים.

מדובר במתקן קטן שמידותיו 55X35X30 ס"מ לכל היותר בהספק שידור נמוך שאינו עולה על 5*2 וואט. למיתקן מחוברים רכיבי עזר - אנטנה באורך 20 ס"מ, כבלי חשמל ותקשורת המחוברים למיתקן (תמסורת). הניסיון מראה ששימוש במתקנים מגדיל באופן משמעותי את כיסוי הרשת והורדת נתונים ע"י משתמשים באזור בו מותקנים ללא השפעות סביבתיות.

יש צורך בשימוש במספר גדול של מתקנים. פתרון פריסת תאים זעירים בכמויות משמעותיות אפשרי רק במידה וחסמי הרגולציה להקמת תאים זעירים יפתרו: פטור מהיתר בניה וקבלת היתר סוג שניתן על ידי הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה.

 

התיקון קובע שהתקנת מיתקן שידור זעיר לרבות מתקני העזר על גבי בניין או מיתקן קיים תהיה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

 

המיתקנים יותקנו בהתאם להיתר סוג שניתן מהמשרד להג"ס ולתנאים שנקבעו בו.

ההתקנה תיעשה בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק או מי מטעמו.

בסיס האנטנה, לרבות אנטנה פנימית, יהיה בגובה שלא יפחת מ-2.5 מ' מעל פני הקרקע.

המיתקנים יותקנו בצמוד לדופן הבניין או בצמוד למיתקן הקיים.

תימסר הודעה על ביצוע עבודה לרשות הרישוי ערוכה לפי הטופס בתוך שבעה ימים ממועד ביצועה ויצורף לה היתר הסוג שניתן.

  1.        תיקון בדבר הוספת הנדסאי לענין הגדרת בעל המקצוע המוסמך ליתן אישור בדבר עיגון ויציבות:

תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014, מחייבות כיום בחלק מהעבודות, צירוף אישור מאת מהנדס מבנים (כמפורט בטבלה שלהלן).

"מהנדס מבנים" מוגדר - מהנדס רשוי הרשום במדור מבנים, כמשמעותו בתוספת לתקנות המהנדסים.

 

  

תקנה

סוג העבודה

 

 

סוג אישור שנדרש

כיום בתקנות הפטור מאת "מהנדס מבנים"

 

 

תקנה 11

  גגון או סוכך

 

אישור בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו

(במידה והשטח עולה על 20 מ"ר)

 

תקנה 12

מצללה (פרגולה):

יכול שתוקם על גג המבנה או על הקרקע

אישור בדבר עיגון המצללה ויציבותה

תקנה 24

מיתקן פוטו-וולטאי – על גג הבניין:

 

אישור כי הגג יכול לשאת

את המיתקן וכי המיתקן יציב.

תקנה 24א

סככה עבור מיתקן גז לצריכה :

אישור בדבר עיגון

סככת ההצללה ויציבותה

תקנה 33

הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799. גובה התורן לא יעלה על 6 מ'.

אישור בדבר עיגון

התורן ויציבותו – לגבי תורן שגובהו עולה על 3 מ' מפני המישור שעליו הוא מוצב.

תקנה 37

הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש, בגובה עד 7 מ'

כנ"ל

תקנה 38

תורן לאנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו לפי ת"י 799

 כנ"ל

 

התיקון קובע כי לעניין גגון, סוכך, מצללה, מיתקן פוטו-וולטאי, סככה עבור מיתקן גז (כאמור בתקנות 11, 12, 24, 24א) ניתן שאישורים אלה יינתנו גם ע"י מהנדס הרשום במדור מבנים ושאינו רשוי, וכן ע"י הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במדור תכנון מבנים או בניין ובלבד שהמיתקן יותקן על הקרקע או על מבנה פשוט כמשמעותו בתקנות המהנדסים והאדריכלים.

כמו כן, התיקון קובע לגבי כל העבודות הטעונות צירוף אישור כאמור, כי האישור יכלול התייחסות לכך שכשל מבני בתוספת הפטור מהיתר, אם ייגרם, לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה עליו היא מותקנת.

  1.        הכללת מיתקן קידוח מי שתיה במסגרת הגדרת מיתקן תשתית:

תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד 2014, מחריגות מיתקן לקידוח מים בהגדרה "מיתקן תשתית". התיקון מבטל את ההחרגה וכולל מיתקן לקידוחי מי שתיה כמיתקן תשתית. המשמעות היא שניתן יהיה לבצע במיתקן זה עבודות פטורות מהיתר בהתאם לתקנות הפטור.

  

לעיון בקובץ התקנות לחץ כאן

 

 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013