התראה והסתייגות לגבי שינוי דרישות שינוי ספיגות אגרגטים מינרלים טבעיים

31.08.2022

בספטמבר 2021 הוציא מכון התקנים גיליון תיקון מס' 6 לתקן ישראלי ת"י 3, הדן באגרגטים מינרליים טבעיים. גיליון התיקון התבסס על מחקר שנערך בטכניון על ידי דר' אמנון כץ.

בגיליון התיקון בוטלה ההגדרה של אגרגטים לפי סוג א' וסוג ב' והספיגות המקסימאלית הוגדלה ל 5% עבור כל סוגי הבטון.
נתון זה יש לו השפעה משמעותית עד מאוד על זחילת הבטון במיוחד בבטונים בעל חוזק גבוה מעל ב-30.

עיון במחקר שהיה בסיס גיליון התיקון, מצביע על כך שהניסויים שנערכו בנושא הזחילה במחקר של הטכניון, "קרסו" במהלך ניסוי הזחילה והמחקר ממליץ על בחינת הנושא של הזחילה ביתר יסודיות.
למרות זאת למצער, החליטו ועדות התקינה של התקן לאגרגטים להוציא את גיליון התיקון בהתעלם מההשפעה על נושא הזחילה.
נושא הזחילה הוא קריטי בחישובי השקיעה של תקרות/קורות והתקצרות עמודים ואלמנטים לחוצים, עד כדי הכפלה או השלשה של השקיעה/התקצרות האלסטית של אלמנטים לחוצים.
שימוש בבטון לא מתאים עלול להביא לתפקוד לקוי של אלמנטי השלד.

רמת הספיגות של האגרגטים משפיעה לרעה על מודול האלסטיות של הבטון. ככל שרמת הספיגות גבוהה מודול האלסטיות קטן!!
ערכי מודול האלסטיות שמופיעים בתקן ת"י 466 עבור אגרגט דולומיטי וגירי לא עודכנו בהתאם וגם גיליון התיקון לא תואם עם ועדה הטכנית לתכן בטון- ועדה טכנית 5101.
גם במבנים אטומים למים לספיגות גבוה של אגרגטים יש השפעה שלילית על כושר האטימות של המבנה.

הנושא הובא לידיעת הנהלת המכון, אגף התקינה והוועדות הטכניות במכון התקנים הקשורות לנושא והן נערכות לעדכון ההנחיות בנדון כולל הועדה המטפלת בתכן בטון מזויין.
עד עדכון התקנים מומלץ כי כל מתכנן/קבלן, מפקח יבחן את השפעת הזחילה על תכן האלמנטים במבנים הספציפיים, ויגדיר במפרט מיוחד את הספיגות המותרת באגרגטים ליצירת הבטון הרלבנטי לכל אלמנט, כולל מערכת בקרה לאבטחה כי הדרישות מתקיימות! להזכיר כי תקן 466 העדכני מתבסס על ספיגות של 2.5% לכל הבטונים מעל ב-30 וספיגות 4% לכל הבטונים עד ב-30 כולל.


גלית אגרנטי - יו"ר תא חומרים באיגוד
יאיר דיקמן - סגן ומ"מ יו"ר תא קונסטרוקציה
שחר רפאל- מרכז מדור צעירים באיגוד
ישראל דוד - מ"מ יו"ר האיגוד ויו"ר תא קונסטרוקציה

 תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve